For ungdom

 

 Tinget.no

 

 Press - Redd Barna Ungdom

 Ungdom mot narkotika

 

 Natur og ungdom

 Ungdomsavisa

 NHO Ung

 Utekontakten

 

 Involve yourself

 Voices of Youth (Unicef)

 AgendaX